لوائح الطلبة المدعويين لاجتياز الامتحانات الاستدراكية
للدورة الخريفية 2024/2023
لمسلك الدراسات الانجليزية
أيام 05، 06، 07 و 08 فبراير 2024 

 

Filière des Etudes Anglaises S1
date Time Module Liste
Lundi 05/02/2024 8h30 – 10h30 Reading Comprehension1
Lundi 05/02/2024 10h45 – 12h45 Writing Paragraphs
Mardi 06/02/2024 8h30 – 10h 30 Grammar1
Mardi 06/02/2024 10h45 – 12h45 Guided Reading
Mercredi 07/02/2024 8h30 – 10h30 Spoken English
Jeudi 08/02/2024 09h00 – 12h00  Langues étrangères
Filière des Etudes Anglaises S3
date Time Module Liste
Lundi 05/02/2024 14h30 – 16h30 British Culture and Society/ Culture and Society in the USA
Lundi 05/02/2024 16h45 – 18h45 Grammar 3
Mardi 06/02/2024 14h30 -16h 30 Public Speaking
Mardi 06/02/2024 16h45 – 18h45 Composition 2
Mercredi 07/02/2024 14h30 – 16h 30 Extensive Reading
Mercredi 07/02/2024 16h45 – 18h45 Initiation to Translation
Filière des Etudes Anglaises S5 Linguistic
date Time Module Salle  Liste
Lundi 05/02/2024 8h30 – 10h30 American Survey 30
Lundi 05/02/2024 10h45 – 12h45 Research Methods 30
Mardi 06/02/2024 8h30 – 10h 30 Applied Linguistics 30
Mardi 06/02/2024 10h45 – 12h45 General Linguistics 29-30
Mercredi 07/02/2024 8h30 – 10h 30 Stylistics 30
Mercredi 07/02/2024 10h45 – 12h45 Morphology and Syntax 30
Filière des Etudes Anglaises S5 litterature
date Time Module Salle Liste
Lundi 05/02/2024 8h30 – 10h30 American Survey 26
Lundi 05/02/2024 10h45 – 12h45 Research Methods 26
Mardi 06/02/2024 8h30 – 10h 30 Classical Fiction 26
Mardi 06/02/2024 10h45 – 12h45 Cultural Studies 26
Mercredi 07/02/2024 8h30 – 10h 30 Stylistics 26
Mercredi 07/02/2024 10h45 – 12h45 Literary and Cultural Theory 26-27