Supports de cours S1,S3 et S5

supports de cours

دروس للتحميل

Vidéo du jour

miniature

كلمة السيد عميد كلية الآداب و العلوم الانسانية بالجديدة بمناسبة الدخول الجامعي الجديد 2021/2020

Emplois du temps 2020/2021

emploi temps

استعمالات الزمن

Résulats des examens

resultats

نتائج الامتحانات

Code du Module langue et terminologie

"Code du Module "Langue et terminologie
Filières: Géographie, Sociologie et Etudes islamiques

Equipe Module langue et terminologieCode
lien de l'équipe 2cu8u3x